DELTA Třinec projekční ateliér

Projekční ateliér v Třinci

Protože víme, že realizace Vašeho záměru si zaslouží maximální nasazení již ve fázi přípravy a zpracování projektové dokumentace, snažíme se o vysoce individuální přístup ke každému zákazníkovi a jeho požadavkům.

DELTA Třinec

Ke zkvalitnění a zefektivnění práce v zásadní míře přispívá skutečnost, že veškerá projektová dokumentace je zpracovávána výlučně v digitální podobě. Hardwarové a softwarové vybavení a odborné složení týmu projektantů umožňuje zajistit komplexní služby při přípravě a realizaci projektu, to je funkci generálního projektanta složitých a architektonicky náročných staveb a to od studií až po projektovou dokumentaci všech stupňů. Termín komplexní znamená v dnešní době nejen zpracování klasické výkresové dokumentace, ale i provádění statických výpočtů, odborných posudků, studií a průzkumů, jež vyžaduje současná legislativa v oblasti stavebnictví ( stavební zákon, zákony o ochraně ovzduší, o posuzování vlivu staveb na životní prostředí atd. )

Náš ateliér rovněž zajišťuje zastupování investora při vyřizování veškerých vyjádření, nutných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Pro vlastní potřebu, ale i pro externí zájemce, provádí ateliér statické výpočty ocelových, železobetonových i dřevěných konstrukcí v souladu s platnými normami pro navrhování konstrukcí. Další skupinou výpočtů je stavební fyzika – posouzení osvětlení a oslunění, tepelně-technické výpočty, stavební akustika.

Ateliér DELTA Třinec s.r.o. podniká na základě živnostenských listů, vydaných pro tyto předměty podnikání:

  • Projektová činnost ve výstavbě,
  • Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování,
  • Inženýrská činnost ve stavebnictví,

Autorizace v oborech:

  • Statika a dynamika staveb
  • Pozemní stavby
  • Dopravní stavby - nekolejová doprava

Společnost je registrována u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6644.