Návrhy konstrukcí

Návrhy konstrukcí

Základní součástí každého stavebního objektu je jeho nosná konstrukce, která do značné míry určí nejen jeho pevnost, únosnost a stabilitu, ale má vliv i na další vlastnosti budoucí stavby, především na variabilitu vnitřního uspořádání, architektonický ráz stavby, tepelně izolační a akustické vlastnosti a v neposlední řadě i na ekonomickou náročnost stavby.

Proto je nutné zvolit vhodný typ nosné konstrukce už v počátečních fázích projektu, nejlépe již při přípravě prvního návrhu a studie, neboť každá změna konstrukčního systému v dalších fázích projektu je značně časově a finančně náročná.

Vzhledem k tomu, že každý konstrukční systém má své výhody a nevýhody, je vhodné již ve studii posoudit různé varianty nosné konstrukce jak z hlediska použitého materiálu ( zdivo, beton, ocel, dřevo ... ) a j eho únosnosti, trvanlivosti, ... , tak z ekonomického hlediska.

Při přípravě projektů proto klademe velký důraz na návrh vhodného konstrukčního materiálu a vhodného konstrukčního systému stavby. Při návrhu využíváme osvědčené konstrukční materiály jako zdivo, železobeton, ocel, dřevo, sklo a prověřené konstrukční systémy, zajišťující mechanickou odolnost a stabilitu stavby.

Pro zvolený konstrukční systém stavby, popř. samostatnou nosnou konstrukci, zpracujeme statické výpočty dle platných ČSN EN Eurokódů a následně dokumentaci pro stavební povolení ( DSP ) a pro provedení stavby ( DPS ).

> Průběh projektu