Projektování staveb

Projektování staveb

Zpracování kompletní projektové dokumentace všech typů staveb od jednoduchých objektů až po složité administrativní, obytné a průmyslové areály.

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu dle požadavků platného stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu:

  • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
  • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
  • Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Stavba jako celek i její jednotlivé části jsou vždy navrženy tak, aby splňovaly základní požadavky dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Součástí projektové dokumentace jsou navíc podklady, nutné pro úspěšné jednání s orgány a organizacemi státní správy, především v oblasti hygieny, požární bezpečnosti staveb, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany přírody a krajiny a bezbariérového užívání staveb.

Projektování staveb zahrnuje řadu činností od přípravných prací přes vlastní návrh stavby, zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, až po autorský dozor projektanta během výstavby

> Průběh projektu