Průběh
projektu

Komplexní služby, spojené s přípravou, navrhováním, projektováním a zajišťováním realizace celé stavby je možné rozdělit do těchto částí:

DELTA Třinec

Příprava zakázky / přípravné práce

 • analýza zakázky zhotovitelem [inženýrem/technikem],
 • předběžná analýza stavu staveniště a jeho okolí zhotovitelem a prověření a posouzení vhodnosti staveniště pro sledovaný účel,
 • specifikace potřebných podkladů a průzkumů prováděných specialisty,
 • předběžné vymezení a upřesnění potřebných projektových prací a speciálních profesí a určení rozsahu těchto prací,
 • shrnutí a závěry, odsouhlasení dalšího postupu, uzavření smlouvy,

Návrh / studie stavby

 • příprava návrhu/studie stavby zhotovitelem ve variantách ( textová část, výkresová část, vizualizace )
 • uskutečnění předběžných jednání zhotovitelem k zamýšlenému dílu s dotčenými orgány a osobami ( stavební úřad, správci inženýrských sítí .... )
 • projednání výsledků s objednatelem (klientem) a odsouhlasení výsledků a cílových představ

Zpracování a sestavení dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby [dur]

 • zadání předběžných průzkumů specialistům a specifikace potřebných podrobných průzkumů pro specialisty
 • zpracování dokumentace pro územní řízení [územní rozhodnutí] zhotovitelem ( textová část, výkresová část )
 • obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání územního rozhodnutí
 • zpracování dokumentace návrhu na vydání územního rozhodnutí předkládaného k územnímu řízení
 • podání návrhu na vydání územního rozhodnutí, účast při územním řízení, obstarání rozhodnutí o umístění stavby

Zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu [dsp]

 • provedení a organizace potřebných podrobných průzkumů specialisty ( geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, radonový průzkum, geodetická měření, ekologický průzkum )
 • vypracování dokumentace pro stavební řízení [stavební povolení] ( textová část, výkresová část )
 • statické ověření konstrukce,
 • tepelně technické ověření stavby ( průkaz energetické náročnosti )
 • zpracování protipožárního řešení stavby
 • vypracování návrhu organizace výstavby, zpracování plánu BOZP
 • odhad orientačních nákladů na provedení stavby (vypracování předběžného rozpočtu na základě předběžných výměr a agregovaných položek )
 • obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání stavebního povolení
 • zpracování a sestavení žádosti o stavební povolení předkládané ke stavebnímu řízení
 • účast při stavebním řízení

Zpracování dokumentace pro provedení stavby [dps]

 • zpracování dokumentace pro provedení stavby( textová část, výkresová část, stavebně-technické specifikace )
 • zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace pro provedení stavby
 • propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení
 • vypracování vytyčovacích plánů
 • spolupráce s objednatelem při výběru materiálů a jejich použití

Zpracování podkladů pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby - sestavení tendrové/zadávací dokumentace [dzs]

 • vypracování seznamu prací a dodávek, resp. popisu stavby s určením standardů a případné vypracování potřebné dokumentace, pokud již není vypracována podle předcházejících částí

(v případě dohody objednatele se zhotovitelem lze části 5.a 6. sloučit do jedné)

Výběr dodavatele/ zhotovitele stavby - zadání realizace stavby

 • posouzení úplnosti nabídky dodavatele/zhotovitele stavby
 • získání a vyhodnocení nabídek zhotovitelů stavby
 • posouzení nabídek pokud jde o kvalitu, termíny a ceny

Autorský a technický dozor investora při provádění stavby [ad, tdi ]

 • výkon autorského dozoru dle doporučených standardů této činnosti a dle příslušné smlouvy, spolupráce zhotovitele s objednatelem (klientem)
 • výkon technického dozoru investora dle doporučených standardů této činnosti a dle příslušné smlouvy
 • vypracování dokumentace skutečného provedení stavby

Práce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání

 • účast při kolaudačním řízení stavby
 • dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků ve stanovené lhůtě a kvalitě