Slovník pojmů

Stavba

je každé stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jeho stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.


Dočasná stavba

je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání.


Změna stavby
před jejím dokončením

je změna v provádění stavby oproti jejímu povolení nebo dokumentaci stavby ověřené stavebním úřadem.


Staveniště

je místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce; zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby.


Údržba stavby

jsou práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost


Návrh/studie

stavby je předprojektová část dokumentace, jejímž smyslem a účelem je vzájemné ujasnění si záměrů a stavebního programu mezi zhotovitelem [architektem/inženýrem/technikem] a klientem. Vypracovává se standardně ve variantách.


Dokumentace k územnímu řízení

(DUR)je dokumentace připojovaná spolu s příslušnými vyjádřeními k návrhu na vydání územního rozhodnutí, resp. rozhodnutí o umístění stavby; tuto dokumentaci zpracovávají pouze osoby oprávněné (autorizované) dle zákona.


Dokumentace pro stavební povolení

(DSP) je dokumentace, připojovaná spolu s dalšími podklady k žádosti o vydání stavebního povolení; tuto dokumentaci zpracovávají pouze osoby oprávněné (autorizované) dle zákona.


Dokumentace pro provedení stavby

(DPS) slouží objednateli k definování požadavků na konečné provedení stavebního díla, které nebyly nebo nemohly být stanoveny v dokumentaci zpracované v předchozích fázích a které jsou závažné pro výslednou kvalitu stavebního díla, je propracováním dokumentace předchozích fází do té úrovně, aby odborně způsobilému dodavateli stavby bylo zřejmé, jaké jsou požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení.


Dokumentace pro výběr dodavatele (zhotovitele) stavby

(DZS) je dokumentace zpracovaná na základě dokumentace pro provedení stavby, upravená do rozpočtové struktury pro účely posouzení skladby a výše cenové nabídky jednotlivých uchazečů o dodávku stavby, ověření odborné způsobilosti uchazečů provést řádně a včas dodávku stavby a porovnání dalších smluvních podmínek, za kterých bude dodávka stavby provedena.


Realizační dokumentace stavby

slouží zhotoviteli stavby, resp. její části, k její realizaci. Zabezpečuje ji zhotovitel stavby. Honorář za vypracování realizační a výrobní dokumentace se neurčuje podle tohoto řádu.


Autorský dozor

(ATD) je činnost zhotovitele dokumentace (autora) nad souladem parametrů projektu s prováděnou stavbou, popřípadě supervizí nad souladem realizační, výrobní nebo dílenské dokumentace vypracovávané dodavatelem stavby a s projektem.

Autorský dozor je vykonáván na základě smlouvy mezi klientem (objednatelem) a zhotovitelem (autorem) osobou, která příslušnou dokumentaci autorsky zpracovala, popřípadě osobou autorem pověřenou.

Na významných, technicky a architektonicky složitých a rozsáhlých stavbách je obvykle autorský dozor trvalý, na ostatních stavbách občasný.


Technický dozor investora

(ITD) je činnost fyzické nebo právnické osoby pověřené klientem (stavebníkem, investorem, objednatelem) nad souladem kvantitativních a kvalitativních parametrů projektu s prováděnou stavbou, objektem nebo zařízením. Investorský technický dozor nesmí být vykonáván osobou v zaměstnaneckém nebo smluvním vztahu s osobou, která je odpovědná za vedení stavby


Oprávněná autorizovaná osoba

je autorizovaný inženýr nebo technik dle §5 zákona č. 360/1992 Sb.


Stavební pozemek

je pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem


Zastavěný stavební pozemek

je pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami


Zastavitelná plocha

je plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje


Stavební podnikatel

je osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů


Stavebník

je osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby.


Stavební dozor

je odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb.