Statické
výpočty

Statické výpočty

Při projektování staveb je nutné nosný konstrukční systém stavby a každý nosný prvek navrhnout a staticky posoudit dle platných norem pro navrhování konstrukcí.

Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, musí být stavba jako celek i její jednotlivé části navrženy tak, aby splňovaly základní požadavky :

  • mechanická odolnost a stabilita
  • bezpečnost při užívání

Splnění výše uvedených požadavků je nutné doložit zpracováním "statického výpočtu", který je nedílnou součástí dokumentace pro stavební povolení ( DSP ) a samozřejmě i následné dokumentace pro provedení stavby (DPS).

Veškerá projektová dokumentace, zpracovávaná naším ateliérem, obsahuje standardně statický výpočet nosných konstrukcí dle platných ČSN EN Eurokódů, externím zájemcům pak nabízíme zpracování statických výpočtů zděných, železobetonových, ocelových a dřevěných konstrukcí dle následujících norem :

  • ČSN EN 1990 Eurokód : Zásady navrhování konstrukcí
  • ČSN EN 1991 Eurokód 1 : Zatížení konstrukcí
  • ČSN EN 1992 Eurokód 2 : Navrhování betonových konstrukcí
  • ČSN EN 1993 Eurokód 3 : Navrhování ocelových konstrukcí
  • ČSN EN 1995 Eurokód 5 : Navrhování dřevěných konstrukcí
  • ČSN EN 1996 Eurokód 6 : Navrhování zděných konstrukcí

Statické výpočty jsou zpracovávány s využitím moderních počítačových programů , které umožňují bezpečný a přitom hospodárný návrh nosných konstrukcí.

> Průběh projektu