Projektování staveb

Projektování staveb

Zpracování kompletní projektové dokumentace všech typů staveb od jednoduchých objektů až po složité administrativní, obytné a průmyslové areály.
Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu dle požadavků platného stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

> Více o projektování staveb...


Návrhy konstrukcí

Návrhy konstrukcí

Základní součástí každého stavebního objektu je jeho nosná konstrukce, která do značné míry určí nejen jeho pevnost, únosnost a stabilitu, ale má vliv i na další vlastnosti budoucí stavby, především na variabilitu vnitřního uspořádání, architektonický ráz stavby, tepelně izolační a akustické vlastnosti a v neposlední řadě i na ekonomickou náročnost stavby.

> Více o návrzích konstrukcí...


Statické
výpočty

Statické výpočty

Při projektování staveb je nutné nosný konstrukční systém stavby a každý nosný prvek navrhnout a staticky posoudit dle platných norem pro navrhování konstrukcí.

Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, musí být stavba jako celek i její jednotlivé části navrženy tak, aby splňovaly základní požadavky.

> Více o statických výpočtech...


Vizualizace

Vizualizace

Wikipedie: "Vizualizací se rozumí zobrazování skutečnosti, výsledky tohoto zobrazování jsou vnímány prostřednictvím zrakových receptorů. Vizualizace úzce souvisí s uplatňováním zásady názornosti."

Pomocí "vizualizace" nabízíme našemu zákazníkovi realistické znázornění jeho záměru na monitoru počítače ( televizní obrazovce, tabletu, mobilním tel. .... ) způsobem, který zásadně překonává možnosti zobrazení klasické 2D výkresové dokumentace.

> Více o vizualizacích...


Inženýrská činnost

Inženýrská činnost

Náš ateliér nabízí klientovi nejen samostatnou projekční činnost a zpracování výkresové dokumentace, ale zároveň i jeho zastupování při vyřizování veškerých vyjádření, nutných pro zdárný průběh projektu a především zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

> Více o inženýrské činnosti...


Průběh
projektu

Komplexní služby, spojené s přípravou, navrhováním, projektováním a zajišťováním realizace celé stavby.

> Více o průběhu projektu...


Slovník
pojmů

Pokud se neorientujete v některých odborných termínech spojených s našimi službami, připravili jsme malý slovník pojmů.

> Slovník pojmů...